LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: Tiêu chí đánh giá môn Địa
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Thầy gửi tiêu chí đánh giá cho bài Infographic môn Địa nhé
Theo dõi và thực hiện hiệu quả.
Chú ý mình chỉ có 4 tiết thực hiện trên lớp. Hết 2 tiết rồi nhen
Reference URL's