LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: Địa lí 6_Bài về nhà (sau bài 19)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Thầy Nam gửi cả lớp hình vẽ bài học ngày thứ Tư, các con vẽ vào vở nhé, ngay sau phần ghi ở lớp.
Reference URL's