LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: Một số file gửi lớp
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Nhắc nhở:
Bài tập lớn của lớp 12: Thiết kế CV đã hết hạn từ ngày 09/02/2019. Tuy nhiên cho tới hôm nay vẫn có các đồng chí sau chưa nộp bài
Khánh Hồng
Khánh Hà
Hà My (Chưa nộp cả bài CV Outline và bản thiết kế CV)
Đông Phương
Hữu Đức
Nguyên Khang
Yêu cầu nộp gấp hôm nay
Reference URL's