LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: Tiêu chí chấm điểm tự tin tỏa sáng 26_3
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Cô gởi các bạn tiêu chí chấm điểm Phần thi Tự tin tỏa sáng trong ngày 22/3.
Các bạn trong đội tập nhớ bắm sát tiêu chí nhé.

Chúc tụi con may măn Smile
Reference URL's