LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: Chương trình đọc sách Đọc _Hiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Chào cả lớp,
Cô gởi kế hoạch đọc và lịch kiểm tra phần đọc hiểu. Tụi con chọn sách để đọc để chuẩn bị cho đợt khảo sát nhé Smile
Reference URL's