LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: Môn Địa-Gấp-Quan trọng
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Thầy nhắc lại nội dung để chúng ta lưu ý:
1/ Trắc nghiệm: Kiến thức cơ bản 7 vùng kinh tế
2/ Tự luận: 3 bài Trung Du miền núi BB, Tây Nguyên và ĐBSH
Các chú ý:
- Sử dụng Atlat hiệu quả, đọc và thực hiện quy trình chính xác
- Giải thích sự phát triển và phân bố 1 ngành theo quy trình
- Xác định rõ các kiến thức trong tâm vùng, có liên hệ so sánh các vùng
- 1 bài đọc hiểu
Chúc các con thi tốt
Reference URL's