LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: BÀI TẬP LẤY ĐIỂM MIỆNG 6E6
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Lớp xem file đính kèm và làm bài tập ra giấy. Nộp cho cô hạn chót thứ 4 10/04
( cuối ngày)


Làm các bài tập 1, 3, 5

Hướng dẫn:
Bài tập 1,3 : viết lại cả câu. Trình bày sạch sẽ , rõ ràng. Mỗi câu cách nhau 1 dòng để khi sai có chỗ cho cô sửa

Bài tập 5: chỉ cần viết đáp án A,B,C,D
Reference URL's