LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: Tác hại của chất thải nhựa - Hành động của chúng ta
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.Hãy hành động: THAY ĐỔI VÌ CUỘC SỐNG XANH:
- Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng 1 lần
- Đem theo túi khi đi mua sắm
- Sử dụng các sản phẩm dùng nhiều lần, thân thiện với môi trường
- Sử dụng tiết kiệm và tái sử dụng hợp lý các sản phẩm làm từ nhựa
- Phân loại chất thải để chất thải có thể được tái chế
- Bỏ chất thải đúng nơi quy định, không thải bỏ bừa bãi ra đường phố, kênh rạch...
- Không tự ý chôn lấp và đốt chất thải, đặc biệt là chất thải nhựa
Reference URL's