LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: Lịch hoạt động cho 3 ngày 20,21,22/5
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Các con xem lịch chính thức nhé!
Trang phục: đồng phục chính khóa, mang theo bút, thước, sổ ghi chép và dụng cụ làm sản phẩm.
Cô có gửi kèm danh sách HS từng thử thách và lịch thi hợp xướng.
Reference URL's