LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: Báo bài ngày 8/8
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Báo bài ngày thứ 5 (8/8)
Toán: Mang đủ dụng cụ học tập (giấy note, 4 quyển tập, bút chì, thước đo độ, compa); làm bài 1,2,3 trong phiếu học tập
Đọc& diễn đạt: Mang đủ dụng cụ học tập
AV
-E1: Journal- Write about yourself, using new vocab (due Monday)
-E3: Mang đầy đủ dụng cụ học tập
Công Nghệ: Mang đủ dụng cụ học tập
Reference URL's