LSTS's Blog

Phiên bản đầy đủ: Thực đơn tháng 2,3 năm 2021
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Học sinh vào CRM (https://crm.lsts.edu.vn:8008/crm/) đăng ký món ăn
(Lưu ý cơm trưa học sinh khóa trước 5 ngày)
Thực đơn tháng 2 và 3 Xin vui lòng xem file đính kèm
- Thực đơn tháng 2/2021: [attachment=25467]
- Thực đơn tháng 3/2021: [attachment=25468]
Reference URL's